<<<>>>Bolig-ad.dk > Leksikon...

Leksikon

A
 • Á conto / a conto - En foreløbig betaling.
 • Afdrag - Afbetaling på gæld. Når man betaler et afdrag på et boliglån, foretager man samtidig en opsparing, da friværdien øges.
 • Aktielejlighed - Ejerform, sammenligning med en andelslejlighed. Aktie lejligheder er underlagt de samme maksimalprisbestemmelser som andelslejligheder.
 • Allonge - Tillæg til købsaftale.
 • Andelsbolig - En bolig i en andelsboligforening. Selve andelsbeviset betales som ofte kontant. Boligen kan maksimalt sælges til en pris, der beregnes ud fra den gældende andelsboliglovgivning. Man må gerne tage en lavere pris.
 • Andelsboligforening - En forening af andelshavere, der i fællesskab ejer en fast ejendom. De enkelte andelshavere har samtidig ret til at bo i lejlighederne.
 • Annuitetslån - Et lån, hvor bruttoydelsen er den samme i hele lånets løbetid.
 • Anpartslejlighed - Kan for eksempel være boligerne i et to-familiehus, hvor beboerne hver ejer en såkaldt idéel anpart af huset. Med anparten følger en brugsret, f.eks. til kælder og have, som er fastsat i samejeroverrenskomsten.
B
 • BBR - Bygnings- og Boligregisteret, findes i alle kommuner.
 • BBR-ejermeddelelse - En kort beskrivelse af ejendommen udarbejdet af BBR, baseret på ejerens egne oplysninger.
 • Betinget købsaftale - Kun hvis betingelserne i købsaftalen opfyldes, kan handlen gennemføres.
 • Betinget skøde - Et skøde, hvor ejendommens overdragelse er betinget af, at visse forhold er opfyldt. F.eks. at købesummen er betalt. Derefter kan der udstedes endeligt skøde.
 • Boligareal - Den del af ejendommen, som lovligt må benyttes til boligformål.
 • Boliglån - Et lån man tager for at indfri???.
 • Bruttoydelse - De samlede udgifter til boligen, dvs. renter og afdrag på lån, ejendomsskat, renovation, forsikringer og evt. grundejerforening. For ejerlejligher er fællesudgifter også indregnet i bruttoydelsen.
 • Bygningsattest - Bevis for at kommunen har godkendt et byggeri. Svare til ibrugtagningstilladelse.
 • Byggetilladelse - En tilladelse kommunen skal give, inden et byggeri eller udvidelse af en bolig må gå igang. Byggetilladelse er ikke altid nødvendig for ejendomme, der er omfattet af småhusreglementet. Det vil sige fritliggende villaer, rækkehuse og lignende.
D
 • Debitor - Den der skylder penge væk.
 • Deponering - Når udbetalingen betales helt eller delvist, indtil betingelserne for handlen er opfyldt.
 • Dokument - Et papir, der har juridisk betydning, fordi det siger noget om forholdet mellem to parter.
E
 • Ejendomsblad - En side i tingbogen, der rummer alle afgørende oplysninger om en bestemt ejendom.
 • Ejendomsmægler - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over ejendomsmæglere og kun registrerede mæglere må bruge titlen ejendomsmægler. En mægler skal opfylde en række krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse for at blive optaget i registret.
 • Ejendomsskat - En skat på fast ejendom. Ejendomsskatten beregnes på grundlag af ejendommens grundværdi.
 • Ejendomsvurdering / ejendomsværdi - Ved almindelig vurdering fastsætter de offentlige myndigheder hvert år deres vurdering af ejendommens handelsværdi.
 • Ejendomsværdipåtegning - Inden skødet sendes til tinglysning, skal kommunen påføre, hvad den seneste offentlige ejendomsvurdering af boligen er.
 • Ejendomsværdiskat - Den nye ejendomsværdiskat erstatter det begreb, som før blev benævnt lejeværdi af egen bolig. Hvor lejeværdien var en bruttoskat, som blev betalt via en forhøjelse af den personlige indkomst, er ejendomsværdiskatten derimod en nettoskat, som betales via skatten.
 • Ejerlav - Sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Svarer til en grundejerforening.
 • Ejerlejlighed - Ejes særskilt, mens grund, kælder, trappe, loft og andre fællesfaciliteter ejes i fællesskab af bygningens ejerforening.
 • Ejerlejlighedsforening - Som ejer af en ejerlejlighed skal man være medlem af ejendommens ejerforening, der står for ejendommens administration og vedligeholdelse.
 • Ejerskifteafdrag - Et ekstraordinært afdrag ved ejerskifte, som betales af sælger og fratrækkes restgælden.
 • Ejerskifteforsikring - En forsikring, som køber kan tegne. Når der foreligger en godkendt tilstandsrapport, og et forsikringselskab vil tegne en ejerskifteforsikring, kan sælger ikke gøres ansvarlig for fysiske fejl og mangler. For visse boligtyper kan der ikke tegnes ejerskifteforsikring, f.eks. ældre fritidshuse.
 • Ejerskiftegebyr - Et gebyr, typisk 1-2% af hovedstolen eller restgælden, som betales for, at pantebrevet kan skifte debitor. Betales normalt af sælger.
 • Ejerskiftelån - Et realkreditlån, der optages i forbindelse med en handel.
 • Ejerudgift - Ejerudgiften er et ejendomsmægler-begreb, der dækker omkostningerne ved at eje en bolig. Ejerudgiften beregnes udfra en definition opstillet af Erhvervsstyrelsen og alle danske ejendomsmæglere er forpligtede til at beregne og oplyse ejerudgiften for alle de boliger, de har til salg. Ejerudgiften blev indført som fast begreb i forbindelse med en lovændring per 1. januar 2015. Ejerudgifterne indgik tidligere i brutto-netto udgifterne, men er altså nu udskilt i en særlig opgørelse.
 • Endeligt skøde - Det endelige bevis på, at man ejer ejendommen. Heraf fremgår handlens betingelser, og at de er opfyldt.
 • Energikonsulent - Arkitekt eller bygningsingeniør, der udarbejder energimærkning og energiplan. Energikonsulenterne er godkendt af staten.
 • Energimærkning - En standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand, herunder energiforbruget i tekniske installationer og apparater samt vandforbrug.
 • Energiplan - Et dokumenteret forslag til energi- og vandbesparende foranstaltninger.
 • Etageareal - Teknisk arealangivelse i henhold til bygningsreglementet.
 • Eurolån - Nykredit tilbyder de samme realkreditlån i euro som i danske kroner. Et lån i euro bliver udbetalt i euro og skal tilbagebetales i euro. Lånet er baseret på udstedelse af obligationer i euro. Lån i euro har, bortset fra valutaen, samme egenskaber som tilsvarende lån i danske kroner.
F
 • Fast ejendom - Grunde og bygninger.
 • Finansiering - Udtryk for, hvordan en købesum er sammensat. Kan f.eks. bestå af egen udbetaling, realkreditlån samt sælgerpantebrev/banklån.
 • Forbrugsoplysninger - Oplysninger i salgsopstillingen om forbrug af vand, vandafledning og varme samt udgiften hertil.
 • Fordelingstal - Ud fra fordelingstallet beregnes, hvor stor en del af fællesudgifterne, de forskellige ejere af ejerlejligheder skal betale. Det er primært lejlighedens størrelse, der ligger til grund for fordelingstallet.
 • Formidlingsaftale - En skritlig aftale mellem sælger og ejendomsmægler om salget af boligen. Det samme som tidligere hed en kommissionsaftale eller en salgsaftale.
 • Forsikringsbetingelser - Aftale om de vilkår, som gælder for en forsikring.
 • Fortrydelsesret - Køber har en frist på seks hverdage til at annullere handlen, efter købsaftalen er skrevet under af sælger. Fortrydelsen skal ske skriftligt. Prisen for at ophæve købet er 1% af købesummen.
 • Fritidshus - Et sommerhus.
 • Friværdi - De penge, der er tilovers ved salg, når gælden i boligen er betalt.
 • Fællesareal - Det som medlemmerne af en ejerlejlighedsforening ejer i fællesskab, f.eks. have og kælder, eller en grundejerforenings grønne fællesareal eller legeplads.
 • Fællesudgifter - De udgifter, som medlemmerne af en ejerlejlighedsforening betaler i fællesskab, f.eks. vedligeholdelse, trappelys, administration m.v.
G
 • Generalforsamling - Den øverste myndighed i en forening, fordi alle medlemmer af foreningen er indkaldt og kan være med til at træffe de beslutninger, som foreningen arbejder efter til næste generalforsamling.
 • Grundejerforening - En forening for grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen varetager medlemmernes interesser over for det omgivende samfund og administrerer grundejerforeningens vedtægter.
 • Grundskyld - Skat af grundværdien.
 • Grundværdi - Myndighedernes vurdering af handelsværdien af den grund, boligen ligger på.
 • Gældsovertagelseserklæring - Et dokument, hvor køber skriver under på, at han overtager gælden i en ejendom.
H
 • Hovedstol - Lånets oprindelige størrelse.
 • Huseftersynskonsulent - Bygningskonsulent, beskikket af Erhvervs- og Boligstyrelsen, med tilladelse til at udarbejde autoriserede Tilstandrapporter pg Energimærke/-plan.
I
 • Ibrugtagningstilladelse - Kommunens attest på, at bygningen er lovlig og overholder gældende regler. Det er det samme som en bygningsattest.
 • Indfrielse - Et lån bliver betalt ud, så gælden er ude af verden.
K
 • Klausul - En bestemmelse i et dokument.
 • Kommissionsaftale - Se formidlingsaftale.
 • Kontantlån - Realkreditlån, hvor kurstab ved salg af obligationer konverteres til rente.
 • Kontantpris - Prisen på en bolig uden lån af nogen art. På grund af kontantprisen kan man sammenligne priserne på boliger med forskellige typer belåning.
 • Konvertering - Omlægning af lån i forbindelse med et rentefald kaldes "nedkonvertering". Her omlægges et bestående lån til et nyt med lavere rente og dermed lavere ydelse. Omlægning af lån i forbindelse med en rentestigning kaldes en "opkonvertering". Et bestående lån omlægges til et nyt lån med en højere nominel rente med det formål at opnå en mindre restgæld og bringe sig i en gunstig position, hvis renten igen falder. Opkonvertering sker derfor som regel ud fra en forventning om et fremtidigt rentefald. Hvis renten falder, kan lånet med den mindre restgæld omlægges til et nyt, lavere forrentet lån. Det samlede resultat er herefter en mindre gæld til en lavere rente.
 • Kreditforening - Se realkreditinstitut.
 • Kreditor - Den, der har penge til gode. Modsat debitor, der skylder penge.
 • Kurs - Dagsprisen på obligationer og pantebreve. Hvis kursen f.eks er 92, kan man få en obligation med en pålydende værdi på 100 kr. for 92 kr.
 • Kurssikring - Når man skal købe eller sælge obligationer og pantebreve et stykke ud i fremtiden, kan man lave en kurssikring. Det betyder, at man låser kursen fast. Ved optagelse af nye lån går man således glip af en gevinst, hvis kursen stiger og undgår tab, hvis kursen falder. Ved indfrielse af gamle lån går man glip af gevinsten ved kursfald. Til gengæld kan det ikke blive dyrere at indfri lån, hvis kursen stiger.
 • Kursværdi - Den værdi i kontante penge som obligationerne eller pantebrevene er værd p.t.
 • KvalitetsMærke - Nybolig tilbyder et supplement til Tilstandsrapporten. Hos Nybolig hedder tillægget KvalitetsMærke, og indeholder ud over supplerende oplysninger fra sælger, bygningskonsulentens overslag overskønnede restlevetider samt skønnede udbedringdpriser på primære bygningsdele. KvalitetsMærket danner endvidere grundlag for en udvidet dækning på Ejerskifteforsikringen.
 • Købsaftale - En skriftlig aftale om køb af fast ejendom. Hed tidligere slutseddel. Underskriften på købsaftalen er juridisk bindende, og skødet skrives på grundlag af aftalen i købsaftalen. Køber har dog en fortrydelsesret, så han kan ophæve handlen inden seks hverdage, efter at sælger har underskrevet købsaftalen.
 • Købstilbud - En købsaftale, som kun køber har skrevet under, er et købstilbud.
L
 • Lejeværdi af egen bolig - Se ejendomsværdiskat.
 • Liebhaverbolig - En unik bolig som tiltrækker nogle mennesker.
 • Lokalplan - Kommunens plan for anvendelse af et bestemt område.
 • Løbetid - Den tid, det tager at betale et lån tilbage.
 • Løsøre - Noget der kan flyttes, f.eks. hårde hvidevarer og græsslåmaskiner. I den enkelte bolighandel aftaler man, hvor meget løsøre der følger med boligen.
 • Låneomlægning - Princippet ved en låneomlægning er, at du ombytter et eller flere gamle lån med et nyt lån til en anden rente. Det vl sige, at gamle lån indfries, og pengene til indfrielse fremskaffes ved optagelse af et nyt lån. Både Nykredit-lån og andre lån med pant i ejendommen kan omlægges. Til ejerboliger kan Nykredit A/S tilbyde realkreditlån op til 80% af den værdi, Nykredit vurderer din ejendom til. For fritidshuse er grænsen 60%.
M
 • Matrikelnummer - Myndighederne forsyner alle faste ejendomme med et nummer. Kan sammenlignes med et CPR-nummer.
N
 • Nettoydelse - Det beløb, køber skal betale for at bo i boligen, når skattebesparelsen er trukket fra bruttoydelsen.
 • Nybyggeri - Når det drejer sig om realkreditlån, anses et byggeri som nybyggeri, når ibrugtagningstilladelsen endnu ikke er to år gammel.
O
 • Obligation - Bl.a. realkreditinstitutter udsteder obligationer. Det er et værdipapir, der handles på Børsen.
 • Obligationslån - Realkreditlån, hvor realkreditinstituttet udsteder obligationer, som sælges.
 • Oplysningspligt - Sælger har pligt til at oplyse om evt. fejl og mangler eller andre særlige forhold ved boligen, da køber ellers kan kræve erstatning. Ejendomsmægleren har også oplysningspligt, som både omfatter køber og sælger. Oplysningspligten omfatter alle forhold, der har betydning for handlen.
P
 • P.a. - Pro anno, om året.
 • Pantebrev - Et gældsbrev med sikkerhed i f.eks. fast ejendom.
 • Pensionskasselån - Et lån, som en pensionskasse eller et forsikringsselskab har ydet. Normalt har lånet en høj rente, og det er uopsigeligt i en bestemt periode, f.eks. 10 år.
 • Prioritering - Belåning af en ejendom. Lånene står i rækkefølge 1. prioritet, 2. prioritet osv. I tilfælde af en tvangsaktion bliver lånene indfriet fuldt ud i prioritetsrækkefølge.
 • Privat pantebrev - Et privat lån med sikkerhed i fast ejendom.
 • Provenuberegning - Beregning af sælgers kontante overskud ved salg.
 • Påtegning - Tilføjelse på et dokument.
R
 • Realkredit - Realkreditlån i fast ejendom.
 • Realkreditinstitut - Udsteder lån mod sikkerhed i fast ejendom.
 • Refusionsopgørelse - Udregning af, hvad køber og sælger hver især skal betale af udgifter for den termin, hvor de begge har ejet boligen.
 • Registreringsafgift - De begreber, man tidligere kendte som stempelafgift og tinglysningsafgift, er erstattet, således at stempelafgiften fjernes helt og erstattes til dels af en ny registreringsafgift. Samtidig ændres tinglysningsafgiften til at være en del af registreringsafgiften. Der skal betales registreringsafgift for tinglysning af betinget eller endeligt ejerskifte, tinglysning af visse pantformer samt tinglysning af ejendomsforbehold.
 • Rente - Det man skal betale for at låne penge.
 • Restgæld - Det beløb, man stadig skylder på lånene i boligen.
 • Rådighedsbudget - Budget der viser, hvad der er tilbage af den private indkomst, når faste udgifter (ud over husleje) og privatforbrug er trukket fra. Budgettet fortæller dig hermed, hvor meget du har råd til at bo for. Et rådighedsbudget beregnes før, man begynder at se på ny bolig.
 • Rådighedsservitut - Bestemmelse om, at andre end ejer har rådighed over en del af ejendommen. Der kan f.eks. være ret til at benytte en sti, der går over ejendommen.
S
 • Salgsaftale - Se formidlingsaftale.
 • Salgsopstilling - Ejendomsmæglerens salgsmateriale, som bl.a. beskriver de økonomiske betingelser for handlen og boligens indretning.
 • Salgsvurdering - Se værdiansættelse.
 • Salær - Honorar, penge som ejendomsmægleren og advokaten skal have for deres arbejde i forbindelse med handlen.
 • Sameje - Når flere personer ejer en bolig i fællesskab.
 • Serielån - Et lån, hvor afdraget er fast i hele lånets løbetid, men renten beregnes af restgælden. Det betyder, at den samlede ydelse falder år for år.
 • Servitut - Dækker normalt over en begrænsning af ejerens rådighed over ejendommen. Kan f.eks. være, at tagbelægningen skal være af en bestemt type eller farve. Servitutter er tinglyste på ejendommen.
 • Skøde - Beskriver de betingelser, en bolighandel gennemføres på. Skødet er samtidig beviset på, at man ejer boligen.
 • Slutseddel - Se købsaftale.
 • Svamp - Kan ødelægge træværket. Trives bedst i fugtige omgivelser.
 • Sælgerpantebrev - Sælgeren får pant i huset for den del af betalingen, som køber skylder ham.
 • Sælgeroplysninger - Oplysninger, som afgives af sælger i Tilstandsrapporten omhandlende sælgers kendskab til ejendommen, f.eks. yder- og indervægge, tagkonstruktion, installationer m.v. Oplysningerne danner sammen med bygningskonsulentens beskrivelse at ejendommen grundlaget for den samlede Tilstandsrapport.
T
 • Termin - Den dag, der skal betales afdrag og renter på lån.
 • Tillægslån - Hvis du har friværdi i dit hus, har du mulighed for at kombinere en låneomlægning med ønsket om at få et lånebeløb udbetalt. Dette lånebløb kan du så bruge, som du vil, for eksempel til et nyt køkken eller lignende. Fordelen ved at foretage en låneomlægning med tillægslån er, at du kan kombinere fordelagtige omlægningsmuligheder med et ønske om at låne et ekstra beløb.
 • Tilpasningslån - Renten på et tilpasningslån er kun fast i en kortere periode, da lånet tilpasses markedsrenten med jævne mellemrum. Det betyder, at ydelsen på et tilpasningslån vil ændre sig, når lånet tilpasses markedsrenten. Tilpasningslånet gives i danske kroner og i euro.
 • Tilstandsrapport - Rapport over boligens tilstand. Rapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, der gennemgår boligen. Det er sælger, der betaler for udarbejdelsen.
 • Tingbog - Et offentligt tilgængeligt register, der ligger på tinglysningskontoret. Her registreres alle oplysninger om ejerskift, lån, servitutter osv.
 • Tingbogsattest - En kopi af ejendommens side i tingbogen.
 • Tinglysning - Offentlig registrering af ejerforhold, belåning/pantehæftelser, servitutter, lokalplaner o.s.v.
 • Tinglysningsafgift - Se registreringsafgift.
U
 • Udbetaling - Den del af husprisen, som køber betaler kontant. Normalt er udbetalingen ca. 6-10 pct. af den samlede pris.
 • Udstykning - Opdeling af et grundstykke i flere parceller, det vil sige flere selvstændige grunde.
 • Undersøgelsespligt - Køber har pligt til nøje at undersøge boligen for evt. skjulte fejl og mangler.
V
 • Vedtægter - De gældende retningslinier for f.eks. ejerforeninger.
 • Vilkår - De betingelser et lån er optaget på, eller en handel er indgået på.
 • Værdiansættelse - Ejendomsmæglerens vurdering af ejendommen. Værdiansættelse indeholder en beregning af salgsprisen på boligen samt en opgørelse over samtlige indtægter og udgifter ved salget. Vurderingen viser således sælgers kontante overskud ved salget.
 • Værdipapircentralen - Edb-central, der registrerer aktier og obligationer. Tidligere eksisterede begge dele rent fysisk, men i dag findes de kun som oplysninger i edb-maskinerne.
Y
 • Ydelse - Den samlede betaling af renter, afdrag og bidrag på lånet.

Lovgivning

Andelsboligloven - Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber...

Relaterede sider, emner og kategorier

andelsbolig, andelsboligen, andelsboliger, andelsboligforening, andelsforening, arkitekt, arkitektur, bad, bank, banken, banker, bolig, bolig annonce, bolig annoncer, bolig artikel, bolig artikler, bolig guide, bolig guiden, bolig guider, bolig guides, bolig indeks, bolig indretning, bolig inspiration, boligleksikon, bolig linkguide, bolig linkindeks, bolig linksamling, bolig portal, boligafdeling, boligafdelingen, boligafdelinger, boligannonce, boligannoncen, boligannoncer, boligartikel, boligartikler, boligdebat, boligforening, boligforeningen, boligforeningens, boligforeninger, boligforeningers, boligforenings, boligforum, bofællesskab, bofællesskaber, bofællesskabet, boligguide, boligguiden, boligguider, boligguides, bolighandel, bolighandlen, bolighandler, boliginspiration, boligkøb, boligkøber, boligkøbet, boligleksikon, boligmiljø, boligorganisation, boligorganisationen, boligorganisationer, boligportal, boligportalen, boligportaler, boligrenovering, boligsalg, boligselskab, boligselskaber, boligselskabet, boligselskabets, boligselskabs, boligsøg, boligsøgende, boligsøgning, boligtilbud, boligtilbuddet, boligtilbuds, boligudlejning, boligudlejningen, boligudlejninger, boligværktøj, boligøkonomi, brændeovn, byg, bygge, byggegrund, byggegrunde, byggegrunden, byggegrundene, byggemateriale, byggematerialer, byggematerialet, byggeri, byggetilbud, bytte bolig, dør, døre, ejendom, ejendomme, ejendommen, ejendommens, ejendoms, ejendomsadministration, ejendomsmægler, ejendomsmæglerne, ejendomsmæglernes, ejendomsmæglers, ejendomsselskab, ejendomsselskaber, ejendomsservice, ejerbolig, ejerboligen, ejerboligens, ejerboliger, ejerboligerne, ejerboligforening, ejerboligforeningen, ejerboligforeninger, ejerboligs, ejerforening, ejerforeningen, ejerforeninger, ejerforenings, energi, erhvervsejendom, erhvervslejemål, fagregister, finans, finansiering, flytning, flytning af bohave, flytte, flyttefirma, flytteforetning, flytteforretning, forsikring, forsikringer, gulv, handicapbolig, handicapboligen, handicapboliger, hus, husbyg, husbyggeri, huse, husene, husenes, huset, husets, hussyn, indboforsikring, indbos forsikring, indbosforsikring, inspiration, kollegie, kollegier, kollegiet, kollegium, kollektiv, kollektiver, kollektivet, kredit, kreditforening, kreditforeningen, kreditforeninger, køkken, lejebolig, lejeboligen, lejeboligens, lejeboliger, lejeboligerne, lejeboligernes, lejeboligforening, lejeboligforeningen, lejeboligforeninger, lejeboligforenings, lejer, lejerbolig, lejerboligen, lejerboliger, liebhaver, liebhaverbolig, liebhaverboligen, liebhaverboliger, lovgivning, miljø, møbel, murværk, møbler, nyhed, nyheder, opbevaring af bohave, parcelhus, parcelhuse, parcelhusene, parcelhuset, pris, prisen, priser, prissammenligning, prisvurdering, prisvurderingen, prisvurderinger, realkredit, realkreditforening, realkreditforeningen, realkreditforeninger, realkreditinstitut, realkreditinstitutter, realkreditinstituttet, renovation, renovering, reparation, rækkehus, rækkehuse, rækkehusene, rækkehuset, rækkehusets, seniorbolig, seniorboligen, seniorboliger, sikring, sol energi, solafskærmning, solenergi, sparetips, studiebolig, studieboligen, studieboliger, sundhed, tag, tagkonstruktion, tilstandsrapport, træ, træværk, træværkshus, træværkshuse, træværkshuset, ungdomsbolig, ungdomsboligen, ungdomsboliger, ungdomsboligs, vedligeholde, vedligeholdelse, villa, villahus, villahuse, villahusene, villahuset, vindue, vinduer, vvs, økonomi

Bolig-ad.dk  -  Copyright 2007 - 2016 - JR Corp.
Publiceret første gang og på internettet siden d. 8/8-2007, kl. 11:34.
Denne side er oprettet d. 18/11-2015, kl. 23:38.
Uploadet d. 22/11-2015, kl. 01:28.
Sidst opdateret d. 15/10-2016, kl. 02:11. JR Corp.